:: دوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 5 شماره 6 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی
فریبا مرادزاده، علیرضا پیرخوائفی*
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران ، apirkhaefi@gmail.com
چکیده:   (2274 مشاهده)
مقدمه: بهبود ویژگی‌های روانشناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی با توجه به استرس‌هایی که تجربه می‌کنند اهمیت زیادی دارد که از مهمترین ویژگی‌ها می‌توان به رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی اشاره کرد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی بود.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه-آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه کارکنان متأهل ادراه بهزیستی شهر ورامین در سال 1395 بودند. از میان آنان 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باخ و موران آموزش دید. هر دو گروه پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اولسون و فاورز و انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندر وال را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و کوواریانس تک‌متغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین گروه‌های آزمایش و کنترل در هر دو متغیر رضایت زناشویی و انعطاف پذیری شناختی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌طور معناداری باعث افزایش رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان متأهل شد (05/0 ≥ P).
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش مشاوران و درمانگران می‌توانند برای بهبود رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کنند.

 
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رضایت زناشویی، انعطاف‌پذیری شناختی
متن کامل [PDF 505 kb]   (1794 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۱/۳
فهرست منابع
1. Rashedi V, Foroughan M, Hosseini MA. [Correlation between organizational culture and burnout in the staff of Tehran province welfare organization]. J Health Promot Manage. 2012;1(2):15-22.
2. WHO. The world health organization quality of life (WHOQOL)-BREF. Geneva: World Health Organization, 2010.
3. Xie J, Shi Y, Ma H. Relationship between similarity in work-family centrality and marital satisfaction among dual-earner couples. Pers Individ Differ. 2017;113:103-8. [DOI:10.1016/j.paid.2017.03.021]
4. Chung K, Choi E. Attachment styles and mother's well-being among mothers of preschool children in Korea: The mediating role of marital satisfaction. Pers Individ Differ. 2014;69:135-9. [DOI:10.1016/j.paid.2014.05.027]
5. Kashdan TB, Rottenberg J. Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clin Psychol Rev. 2010;30(7):865-78. [DOI:10.1016/j.cpr.2010.03.001] [PMID] [PMCID]
6. Moitra E, Gaudiano BA. A psychological flexibility model of medication adherence in psychotic-spectrum disorders. J Context Behav Sci. 2016;5(4):252-7. [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.10.003]
7. Wallace DP, McCracken LM, Weiss KE, Harbeck-Weber C. The role of parent psychological flexibility in relation to adolescent chronic pain: further instrument development. J Pain. 2015;16(3):235-46. [DOI:10.1016/j.jpain.2014.11.013] [PMID]
8. Khodayari Fard M, Hejazi E, Hoseinenezhad N. [The effectiveness of acceptance and commitment consultation (ACT) on self-efficacy and marital satisfaction substance using married women with children]. Appl Psychol Res. 2015;6(2):61-75.
9. Baruch B, Kanker J, Basch A. Acceptance and commitment therapy: enhancing the relationships. J Clin Case Stud. 2012;8(3):241-75. [DOI:10.1177/1534650109334818]
10. Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL, Pistorello J. Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behav Ther. 2013;44(2):180-98. [DOI:10.1016/j.beth.2009.08.002] [PMID] [PMCID]
11. Eilenberg T, Hoffmann D, Jensen JS, Frostholm L. Intervening variables in group-based acceptance & commitment therapy for severe health anxiety. Behav Res Ther. 2017;92:24-31. [DOI:10.1016/j.brat.2017.01.009] [PMID]
12. Eifert GH, Forsyth JP, Arch J, Espejo E, Keller M, Langer D. Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety Disorders: Three Case Studies Exemplifying a Unified Treatment Protocol. Cogn Behav Pract. 2009;16(4):368-85. [DOI:10.1016/j.cbpra.2009.06.001]
13. Peterson AL. Using acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: a case study with two couples. Cognitive and Behavioral Practice. 2009;16(4):479-80. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2008.12.009 [DOI:10.1016/j.cbpra.2009.01.001]
14. Mahdavi A, Aghaei M, Aminnasab V, Tavakoli Z, Besharat M, Abedin M. The Effectiveness of Acceptance-Commitment Therapy (ACT) on Perceived Stress, Symptoms of Depression, and Marital Satisfaction in Women With Breast Cancer. Arch Breast Cancer. 2017;4(1):16-23.
15. Kavousian J, Haniffi H, Karimi K. [The efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) on marital satisfaction in couples]. J Health Care. 2017;19(1):75-87.
16. Mohammadi E, Keshavarzi Arshadi F, Farzad V, Salehi M. [Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on marital satisfaction on depressed women]. Know Res Appl Psychol. 2016;17(2):26-35.
17. Deval C, Bernard-Curie S, Monestès J-L. Effects of an acceptance and commitment therapy intervention on leaders' and managers' psychological flexibility. J Thér Comport Cogn. 2017;27(1):34-42. [DOI:10.1016/j.jtcc.2016.10.002]
18. Scott W, Hann KE, McCracken LM. A Comprehensive Examination of Changes in Psychological Flexibility Following Acceptance and Commitment Therapy for Chronic Pain. J Contemp Psychother. 2016;46:139-48. [DOI:10.1007/s10879-016-9328-5] [PMID] [PMCID]
19. Sharifi V, Mikaeili N. [Effectiveness of acceptance and commitment therapy on depression, anxiety and flexibility of absolute young women]. JOPBS 2016;20(1):1-13.
20. Moghtadayi M, Khosh Akhlagh H. [Effectiveness of acceptance- and commitment-based therapy on psychological flexibility of veterans' spouses]. Iran J War Public Health. 2015;7(4):183-8.
21. Delavar A. [Theoretical and practical research in the humanities and social sciences]. 7th ed. Tehran: Roshd Publisher; 2008.
22. Bach P, Moran D. ACT in practice: case conceptualization in acceptance and commitment therapy. Tehran: Arjmand Publisher; 2015.
23. Fowers BJ, Olson DH. Predicting marital success with PREPARE: A predictive validity study. J Marit Fam Ther. 1986;12(4):403-13. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1986.tb00673.x]
24. Ashoori J. [The relationship between personality traits, religiosity orientation and locus of control and marital satisfaction of elder women]. J Geriar Nurs. 2015;1(3):21-33.
25. Dennis JP, Vander Wal JS. The Cognitive Flexibility Inventory: Instrument Development and Estimates of Reliability and Validity. Cogn Ther Res. 2009;34(3):241-53. [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]
26. Soltani E, Shareh H, Bahrainian S, Farmani A. [The mediating role of cognitive flexibility in correlation of coping styles and resilience with depression]. Pajoohande. 2013;18(2):88-96.
27. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 2006;44(1):1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006] [PMID]XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها