:: دوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 5 شماره 6 صفحات 8-15 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر اساس چشم‌اندازهای زمانی دانشجویان
سیده ماهرخ ایران پور، نصراله عرفانی*، محمداسماعیل ابراهیمی
گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران ، n.zamani1367@yahoo.com
چکیده:   (2063 مشاهده)
مقدمه: زندگی در عصر فناوری و اطلاعات، علی رغم مزایای فراوان و ارتباطات گسترده، با افزایش فاصله و تنهایی بیشتر انسان‌ها و رشد مسائل و مشکلات روانی- اجتماعی مانند افسردگی، خودکشی، طلاق و انواع بزهکاری همراه بوده است. به گونه¬ای که کیفیت زندگی و شادکامی بشر را تحت تاثیر قرار داده و توجه اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب کرده است، لذا، این پژوهش با هدف تبیین و پیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر اساس چشم¬اندازهای زمانی دانشجویان انجام شد.
روش کار: جامعه آماری پژوهش شامل کل دانشجویان واحد همدان در سال تحصیلی 96-1395 بودند که تعداد آنان 4000 نفر بود. حجم نمونه براساس حداقل 50 نفر به علاوه به ازای هر متغیر پیش‌بین 10 نفر، جمعاً 120 نفر برآورد شد که به روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش چشم‌انداز زمانی از پرسشنامه 66 سوالی زیمباردو (1999)، کیفیت زندگی از پرسشنامه 26 سوالی سازمان جهانی بهداشت (2006) و شادکامی از پرسشنامه 29 سوالی آکسفورد که توسط آرجیل (1996) طراحی شده است، استفاده شد. تحلیل داده‌ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان به  شیوه بارون و کنی توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد چشم‌انداز زمانی دانشجویان در سطح بالایی نبود، در حالی که کیفیت زندگی و شادکامی آنان در سطح بالایی گزارش شد. هم چنین بین چشم‌انداز زمانی، کیفیت زندگی و شادکامی در بین دانشجویان رابطه مستقیم معنی‌داری وجود داشت. در ضمن چشم‌انداز زمانی و کیفیت زندگی توان تبیین و پیش‌بینی شادکامی دانشجویان را داشتند و در این بین کیفیت زندگی نقش واسطه ای معنی داری داشت.
نتیجه گیری: برای افزایش شادکامی در دانشجویان پیشنهاد می شود چشم اندازهای زمانی گذشته  مثبت گرا و آینده متعالی تقویت شود و با بهبود کیفیت زندگی، شادکامی دانشجویان افزایش یابد.

 
واژه‌های کلیدی: شادکامی، چشم‌انداز زمانی، کیفیت زندگی، داشنجویان
متن کامل [PDF 597 kb]   (775 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۱/۳
فهرست منابع
1. Alkire S. Valuing freedoms: Sens capability approach and poverty reduction. Oxford: Oxford university press 2013.
2. Argyle M. The Psychology of Happiness. New York: Routledge; 2013.
3. Cheng H, Furnham A. Personality, self-esteem, and demographic predictions of happiness and depression. Pers Individ Differ. 2003;34(6):921-42. [DOI:10.1016/S0191-8869(02)00078-8]
4. Seligman M. Authemtic Happiness. New York: Free Press; 2014.
5. Wittmann M. Encyclopedia of time: Science, philosophy, theology, and culture: AGE Publications; 2009.
6. Argyle M, Lu L. Testing For Nappiness. Washington DC: Taylor and Francis; 2014.
7. Yasemi S, Almasi S, Abbasi S. The Relationship Between Quality of Life Dimensions and Happiness in Primary Teachers. Second International Conference on Humanities. Psychol Soc Sci. 2014.
8. Bekhet AK, Zauszniewski JA, Nakhla WE. Happiness: theoretical and empirical considerations. Nurs Forum. 2008;43(1):12-23. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2008.00091.x] [PMID]
9. Bernard P. Social Cohesion: A critique. Ottawa CPRN 2014.
10. Stroebe W, Zimbardo PG. Jacob Max Rabbie (1927-2013). Am Psychol. 2014;69(1):84. [DOI:10.1037/a0034366] [PMID]
11. Toulabi Z, Raoufi M, Allahpourashraf Y. The Relationship Between Teachers' Happiness and Quality of Working Life. Procedia - Soc Behav Sci. 2013;84:691-5. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.628]
12. Bartolini S, Sarracino F. Happy for how long? How social capital and economic growth relate to happiness over time. Ecol Econom. 2014;108:242-56. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2014.10.004]
13. Kolesovs A. The relation between time perspective and locus of control in high school students. Baltic J Psychol. 2002;3(2):7-19.
14. Philips D. Quality of life "concept, policy and practice. London: Rutledge 2016.
15. WHO. uicide rates Geneva: World Health Organization; 2016 [Available from: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicide rates/en.
16. Ghaffari G, Ebrahimilouei A. Sociology of Social Change. Tehran: Agra and Loya; 2012.
17. Nouri N, Soltani I. Determining the Factors Affecting the Happiness of Employees of Mobarakeh Steel Co. Appl Sociol. 2009;1(20):105-18.
18. Bentham J. Selected Writings on Utilitarianism: Wordsworth Editions; 2014.
19. Alipur A, Nourbala A. Preliminary, reliability and validity of Oxford Happiness Inventory in Tehran University Students. Andisheh J Behav. 2008;5(2):31-52.
20. Anagnostopoulos F, Griva F. Exploring time perspective in Greek young adults: Validation of the Zimbardo Time Perspective Inventory and relationships with mental health indicators. Soc Indicat Res. 2012;106(1):41-59. [DOI:10.1007/s11205-011-9792-y]
21. Firoozeh N. The Relationship Between Quality of Life and Happiness of Students. Iran; First National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies2013. [PMID] [PMCID]
22. Jafari E, Abedi M, Liaghatdar M. Happiness in students of Isfahan University of Medical Sciences. The extent and factors affecting it. Med Cultiv. 2004;54(1):15-23.XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها