:: دوره 6، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 53-62 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو
افسانه قندهاریزاده*، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، فریبرز باقری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران. ، masoafsa0@gmail.com
چکیده:   (1368 مشاهده)

مقدمه: وسواس شستشو به عنوان شایع ترین تابلوی اختلال وسواسی اجباری یکی از مشکلات جدی سلامت روانشناختی بوده وعلاوه بر اینکه اضطراب یاآشفتگی قابل ملاحظه‌‌ای در فرد ایجاد می‌کند سالیانه هزینه‌های اقتصادی واجتماعی هنگفتی را بر جامعه تحمیل می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شستشو بود.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، بااستفاده از طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه گواه انجام شد.از میان کلیه زنان مبتلا به وسولس مراجعه کننده به کلینیک‌های خانه مهر وحرم مطهردرسال 1396 در شهر مشهد 40 نفربااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .ودرنهایت باتوجه به ملاک‌های ورود به پژوهش،تعداد30نفربه صورت تصادفی به دو گروه مداخله(15نفر)و کنترل(15نفر)تقسیم بندی شدند .گروه مداخله طی 12 جلسه درمان گروهی 90دقیقه‌‌ای به مدت 2 ماه تحت درمان بهزیستی روانشناختی ریف قرارگرفتند.در این مدت برای گروه گواه هیچ گونه مداخله درمانی انجام نگرفت.پرسشنامه ییل براون (گودمن وهمکاران ،1989)وپرسشنامه عاطفه مثبت ومنفی (واتسون وهمکاران،1988)به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش آزمون ،پس آزمون ومطالعه پیگیری دوماهه مورد استفاده قرار گرفت.داده‌ها بااستفاده از روش‌های آمارتوصیفی وتحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر ونرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی در مؤلفه وسواس فکری و وسواس عملی اثر مثبت معناداری داشته (001/0P<) که در پیگیری دوماهه پس از مداخله نیز پایدار باقی مانده است. تحلیل داده‌ها نشان دهنده آن بود که درمان بهزیستی روانشناختی‌‌‌‌ بر عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شستشو تأثیر معنی داری داشته (001/0P<) وهمچنین تحلیل های آماری بیانگرتداوم اثربخشی این درمان تا مرحله پیگیری بود.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی در کاهش وسواس فکری وعملی ونیز افزایش عاطفه مثبت وکاهش عاطفه منفی در بیماران وسواس شستشو موثر است واز این روش مداخله‌‌ای می‌توان به عنوان یک شیوه کارامد در درمان افراد وسواس در مراکز مشاوره استفاده کرد.
 
واژه‌های کلیدی: درمان بهزیستی روانشناختی، نشانگان بالینی، عاطفه مثبت و منفی، وسواس شستشو.
متن کامل [PDF 424 kb]   (513 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها