:: دوره 6، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 33-40 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط عملکرد جنسی با سلامت روان در زنان باردار
حمیده حاج نصیری، نفیسه اصلان بیگی، فرنوش معافی، مریم مافی، زهرا باجلان*
گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، z.bajalan64@gmail.com
چکیده:   (1111 مشاهده)
مقدمه: عملکرد جنسی، بخشی از زندگی و رفتار انسانی است که تحت تأثیر بسیاری از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی قرار می‌گیرد. با توجه به تعدد مشکلات زناشویی و عدم آگاهی نسبت به پیچیدگی ابعاد این انگیزه اساسی، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط افسردگی، اضطراب و استرس با عملکرد جنسی در دوران بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که در سال 1395 در مورد 150 زن باردار مراجعه کننده به درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در شهر قزوین، انجام یافته است. نمونه‌ها به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های جمعیت شناسی، عملکرد جنسی (FSFI)، DASS-21 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(24) و با آمار توصیفی، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه انجام یافت. سطح معنا داری 05/0 < P، در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، 3/33% زنان باردار از اختلال عملکرد جنسی رنج می‌برند. میانگین و انحراف معیار نمره عملکردجنسی، افسردگی، استرس و اضطراب به ترتیب برابر با 11/26 ± 7/44، 02/3 ± 86/9، 52/3 ± 79/11 و 99/2 ± 34/10 بود. عملکرد جنسی با افسردگی و استرس در سه ماهه اول و دوم همبستگی داشت (05/0 P <). اما عملکرد جنسی با اضطراب در هیچ سه ماهه‌ای همبستگی معناداری نداشت (05/0 < P).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی و روانی در بارداری، زنان باردار و همسرانشان به مشاوره درباره تغییرات جسمی و روحی در دوران بارداری نیاز دارند.

 
واژه‌های کلیدی: سلامت روان، عملکرد جنسی، بارداری
متن کامل [PDF 710 kb]   (591 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۲/۳۱


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها