:: دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1392 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 35-44 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی سرمایه روان‌شناختی از طریق مولفه‌های معنویت در پرستاران
آقای محسن گل پرور*، خانم مریم جعفری، خانم زهرا جوادیان
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، drmgolparvar@gmail.com
چکیده:   (34749 مشاهده)
مقدمه: معنویتگرایی عاملی محافظتکننده و بسیار مهم برای سلامتی پرستاران است. این پژوهش با هدف پیشبینی سرمایه روان - شناختی از طریق مولفههای معنویت در محیط کار در پرستاران اجرا شد. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را پرستاران یک بیمارستان دولتی در شهر اصفهان تشکیل دادند که از میان آنها به روش در دسترس 145 نفر انتخاب شدند. ابزارهای جمعآوری دادهها از زمره ابزارهای ساخته شده قبلی، شامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی و پرسشنامه معنویت در محیط کار بودند که روایی و پایایی آنها تایید شده بود. دادهها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. و پیوند معنوی (β=0/ یافتهها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از چهار مولفه معنویت در محیط کار، احساس یکپارچگی ( 39 دارای توان پیشبینیکنندگی امیدواری و احساس (β=0/ دارای توان پیشبینیکنندگی خودکارآمدی، پیوند معنوی ( 41 (β=0/27) دارای توان پیشبینیکنندگی جهتگیری مثبت به زندگی در پرستاران هستند. از چهار مولفه معنویت هیچ یک دارای (β=0/ یکپارچگی ( 32 توان پیشبینیکنندگی تابآوری نبودند نتیجهگیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مولفههای معنویت عاملی تقویتکننده برای سرمایه روانشناختی هستند. بنابراین لازم است در محیطهای بیمارستان برای مدیریت مطلوبتر سرمایه روانشناختی پرستاران، معنویتگرایی مورد تقویت قرار گیرد
واژه‌های کلیدی: سرمایه روان‌شناختی، معنویت‌گرایی، پرستاران
متن کامل [PDF 3032 kb]   (3502 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۷/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۲/۱۰/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها