:: دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1392 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 48-54 برگشت به فهرست نسخه ها
سلامت معنوی و راهبردهای مقابله‌ی مذهبی در بیماران همودیالیزی
خانم زهرا طااهری خرامه، آقای حمید آسایش*، آقای هادی زمانیان، آقای علیرضا شعوری بیدگلی، خانم اعظم السادات میر قیصری، خانم فاطمه شریفی فرد
، asayeshpsy@gmail.com
چکیده:   (30020 مشاهده)
مقدمه: سلامت معنوی و فعالیت‌های مذهبی به عنوان یک منبع مهم در سازگاری با مشکلات ناشی از بیماری‌های مزمن شناخته شده-اند. هدف: این مطالعه برای تعیین وضعیت سلامت معنوی و سبک های مقابله ی مذهبی بیماران همودیالیزی انجام شده است. روش: در این مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی)، 95 بیمار تحت درمان با همودیالیز از مراکز همودیالیز بیمارستان‌های شهر به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین و مقیاس مقابله مذهبی پارگامنت بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل در محیط نرم افزار آماری SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل سلامت معنوی بیماران 09/15±98/91 و میانگین و انحراف معیار نمره راهبردهای مقابله مذهبی مثبت و منفی به ترتیب 17/4±38/23 و 34/4±46/11 بود. 6/52 درصد از بیماران در مقیاس سلامت معنوی نمره بالاتر از میانگین کسب کرده بودند. 6/52 درصد نمونه‌ها در مقیاس راهبردهای مذهبی مثبت نمره بالاتر داشتند و این رقم در مورد راهبردهای مذهبی منفی 9/37 درصد بود. سلامت معنوی و راهبردهای مقابله مذهبی مثبت ارتباط مستقیم و معنادار داشت(463/0=r، 000/0=P) و ارتباط سلامت معنوی و راهبردهای مقابله مذهبی منفی معکوس و معنادار بود(430/0- =r، 000/0=P). سلامت معنوی و میزان استفاده از راهبردهای مقابله مذهبی در دو جنس تفاوت معناداری نداشت. با افزایش سن سلامت معنوی نیز بیشتر می‌شد و این رابطه از نظر آماری معنادار بود. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد سلامت معنوی بیماران همودیالیزی در حد نسبتاً مطلوبی قرار داشت و با توجه به تاثیر مثبت راهبردهای مذهبی کارآمد در افزایش سلامت معنوی، تمرکز بر تقویت راهبردهای مذهبی در مراقبت‌های معمول، می‌تواند وضعیت سلامت معنوی و در نهایت کیفیت زندگی روانشناختی این بیماران را بهبود بخشد.
واژه‌های کلیدی: همودیالیز، سلامت معنوی، معنویت، مذهب، سازگاری
متن کامل [PDF 646 kb]   (4131 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۱/۶/۹ | پذیرش: ۱۳۹۲/۲/۸ | انتشار: ۱۳۹۲/۲/۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۲/۲/۸


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( بهار 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها