:: دوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 5 شماره 6 صفحات 53-60 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی با آشفتگی روان شناختی در پرستاران بیمارستان شفاء کرمان
سیدمصطفی سید عسکری، میترا کامیابی، امین بیگ زاده، فرحناز نریمیسا*
گروه پرستاری، مرکز توسعه تحقیقات بالینی شفا، بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ، fdm_248@yahoo.com
چکیده:   (1781 مشاهده)
مقدمه: آشفتگی روان شناختی عوارض متعددی در خانواده، زندگی اجتماعی، فردی، سازمانی و تأثیر به سزایی روی مشاغل مختلف می‌گذارد که می‌توان شغل پرستاری را یکی از تأثیر پذیرترین مشاغل در این مورد به حساب آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیتی با آشفتگی روان شناختی در پرستاران بیمارستان شفاء کرمان در سال 1394 انجام شد.
روش کار: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان شفا (324 نفر) در سال 1394 بودند که تعداد 177 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 20 و از طریق آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطع معنی داری (05/0 > P) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بر طبق یافته‌ها، بین ابعاد شخصیتی با آشفتگی روان شناختی در پرستاران بیمارستان شفاء کرمان رابطه وجود دارد و نقش ابعاد شخصیتی در این آشفتگی با یکدیگر متفاوت است. به این صورت که افزایش روان رنجورخویی و گشودگی به تجربه با افزایش آشفتگی روان شناختی پرستاران همراه است. عامل روان رنجورخویی با ضریب 38/0 کمترین تأثیر و عامل وظیفه شناسی با (ضریب 89%) بیشترین تأثیر را در آشفتگی روان شناختی پرستاران داشتند.
نتیجه گیری: از آنجا که کارکنان اهداف و ارزش‌های سازمانی را بخش مهم از زندگی خود می‌دانند، با توجه به ساختار شخصیتی خود می‌توانند در شغلشان موفق‌تر باشند. بنابراین، هماهنگی شخصیت و سازگاری شغلی سبب جلوگیری از آشفتگی روان شناختی پرستاران و افزایش بهره وری می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: ابعاد شخصیتی، آشفتگی، روان شناختی، پرستار
متن کامل [PDF 455 kb]   (772 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
فهرست منابع
1. Seif Z, Amin H, Shabani S, editors. The relationship of personality trait (NEO-PI-R) and phsychological distress in students. National Conference of Education and Psychology Marvdasht Andisheh Sazan; 2014; Iran.
2. Salmaani J, Hassani J, Kiae Arianna E. Evaluating the role of personality traits (consciousness, agreeableness and sensation seeking) in riskybehaviors. Adv Cogn Sci. 2014;16(1).
3. Schultz D, Schultz S. [Theories of Personality]. 8th ed. Tehran: Publication Virayesh; 2010.
4. Atkinson R. [Introduction to Psychology]. 20nd ed. Tehran: Roshd publication; 2015.
5. Schultz D. [Theories of personality]. 20nd ed. Tehran: Publication Arasbaran; 2013.
6. Unknown. The relationship between job stress and personality traits with mental health of nurses in Tehran Imam Khomeini Hospital. Tehran Tehran University; 2006.
7. McCrae RR, Costa PT. Comparison of EPI and psychoticism scales with measures of the five-factor model of personality. Pers Individ Differ. 1985;6(5):587-97. [DOI:10.1016/0191-8869(85)90008-X]
8. McCrae RR, Costa PT. Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of personality and social psychology. 1987;52(1):81. [DOI:10.1037/0022-3514.52.1.81]
9. Costa PT, MacCrae RR. Revised NEO personality inventory (NEO PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI): Professional manual: Psychological Assessment Resources, Incorporated; 1992.
10. Korotkov D, Hannah TE. The Five-Factor Model of Personality: strengths and limitations in predicting health status, sick-role and illness behaviour. Pers Individ Differ. 2004;36(1):187-99. [DOI:10.1016/S0191-8869(03)00078-3]
11. Costa PT, Terracciano A, McCrae RR. Gender differences in personality traits across cultures: robust and surprising findings. J Pers Soc Psychol. 2001;81(2):322-31. [DOI:10.1037/0022-3514.81.2.322] [PMID]
12. Moor C, Zimprich D, Schmitt M, Kliegel M. Personality, aging self-perceptions, and subjective health: a mediation model. Int J Aging Hum Dev. 2006;63(3):241-57. [DOI:10.2190/AKRY-UM4K-PB1V-PBHF] [PMID]
13. Sharif Z. The relationship between the five-factor personality style, job satisfaction and organizational commitment (a case study of Melat bank). Semnan Semnan University; 2011.
14. Yaghoubi H, Mohammadzadeh A. Validation of the Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (O-LIFE) Questionnaire. Zahedan J Res Med Sci. 2012;14(9):24-9.
15. Chamorro-Premuzic T, Furnham A. Personality predicts academic performance: Evidence from two longitudinal university samples. J Res Pers. 2003;37(4):319-38. [DOI:10.1016/S0092-6566(02)00578-0]
16. Rashidi S. Investigating the relationship between psychological well-being, a sense of happiness and self-esteem based on perceptions of teacher behavior in high school girl students in the city of Bam. Kerman: Islamic Azad University Kerman; 2015.
17. Schmitz N, Kruse J, Tress W. Improving screening for mental disorders in the primary care setting by combining the GHQ-12 and SCL-90-R subscales. Compr Psychiatry. 2001;42(2):166-73. [DOI:10.1053/comp.2001.19751] [PMID]
18. Goodwin RD, Friedman HS. Health status and the five-factor personality traits in a nationally representative sample. J Health Psychol. 2006;11(5):643-54. [DOI:10.1177/1359105306066610] [PMID]
19. Sharma M, Kaveri SN, Yadava A. Personality factors as correlates of Health among Adults. J Indian Acad Appl Psychol. 2010;36(2):328-33.
20. Kaplan S. [Handbook of Clinical Psychiatry]. 5th ed. Tehran: Arjomand publication; 2005.
21. Wood AM, Joseph S, Maltby J. Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets. Pers Individ Differ. 2009;46(4):443-7. [DOI:10.1016/j.paid.2008.11.012]
22. Chalabianloo G, Garoosi Farshi M. Relation of NEO-PI-R personality inventory and SCL-90-R:Ability of NEO inventory in mental health evaluation. J Behav Sci. 2010;4(1):51-8.
23. Zamani N. Investigating the relationship of psychological hardiness and psychological well-being with social phobia of nursing students in kerman university of medical sciences. Kerman: Islamic Azad University Kerman; 2011.
24. Khankah S. [Organization Behavior]. 1st ed. Tehran: Aeen publication 2010.
25. Sadeghian F, Sheikhpoor N. The importance of students' personality types to chose their career. J Consult Train Sch. 2011;6(3):8-11.XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها