:: دوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 5 شماره 6 صفحات 37-44 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس، اضطراب، افسردگی و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب
حسین شیبانی، نیلوفر میکائیلی*، محمد نریمانی
گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، Nmikaeili@uma.ac.ir
چکیده:   (3608 مشاهده)
مقدمه: اختلال بد تنظیمی خلق مخرب، تشخیصی جدید در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی محسوب می‌شود که با تحریک پذیری مزمن، مداوم و شدید در کودکان و نوجوانان مشخص می‌شود. بر اساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا، این کودکان در معرض خطر ابتلا به افسردگی یک قطبی و یا اختلالات اضطرابی در بزرگسالی هستند. از آنجا که هیجان در این اختلال نقش کلیدی ایفا می‌کند، این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس، اضطراب، افسردگی و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون به همراه گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 30 دانش آموز مقطع راهنمایی شهر شاهرود در سال تحصیلی 96-95 که با استفاده از مصاحبه تشخیصی به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب مبتلا بودند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هرگروه 15 نفر). آن‌ها به شاخص واکنش‌پذیری عاطفی استرینگرز (Stringaris) و مقیاس استرس، افسردگی و اضطراب لویندا (Levinda) پاسخ دادند. قبل از اعمال متغیرهای مستقل ابتدا پیش آزمون‌های مورد نظر از هر دو گروه گرفته و سپس برای گروه اول آموزش تنظیم هیجان گراتز (Gratz) و گاندرسون (Gunderson) در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده از روش تحلیل کواریانس چند متغیری (Mancova) و به کمک نرم‌افزار SPSS-21 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش تنظیم هیجانی باعث کاهش افسردگی، استرس و اضطراب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. همچنین تحریک پذیری دانش آموزان دارای اختلال نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل به طور معنی داری پایین آمد.
نتیجه گیری: با توجه به این که آموزش تنظیم هیجان درمان قابل قبولی برای کاهش آشفتگی هیجانی و تحریک پذیری دانش اموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب است. بنابراین می‌توان از این درمان در این اختلال جدید بهره برد.

 
واژه‌های کلیدی: تنظیم هیجان، بد تنظیمی خلق مخرب، تحریک پذیری، آشفتگی هیجانی
متن کامل [PDF 582 kb]   (1528 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
فهرست منابع
1. Association AP. Diagnostic and Statistical of Mental Disorders. 5th ed. USA: American Psychiatric Association; 2013. [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
2. Miller NE. I. The frustration-aggression hypothesis. Psychol Rev. 1941;48(4):337-42. [DOI:10.1037/h0055861]
3. Fida R, Paciello M, Barbaranelli C, Tramontano C, Fontaine RG. The role of irritability in the relation between job stressors, emotional reactivity, and counterproductive work behaviour. Eur J Work Organ Psychol. 2012;23(1):31-47. [DOI:10.1080/1359432X.2012.713550]
4. Leibenluft E. Severe mood dysregulation, irritability, and the diagnostic boundaries of bipolar disorder in youths. Am J Psychiatry. 2011;168(2):129-42. [DOI:10.1176/appi.ajp.2010.10050766] [PMID] [PMCID]
5. Stringaris A, Goodman R, Ferdinando S, Razdan V, Muhrer E, Leibenluft E, et al. The Affective Reactivity Index: a concise irritability scale for clinical and research settings. J Child Psychol Psychiatry. 2012;53(11):1109-17. [DOI:10.1111/j.1469-7610.2012.02561.x] [PMID] [PMCID]
6. Caprara GV, Barbaranelli C, Zimbardo PG. Understanding the Complexity of Human Aggression: Affective, Cognitive, and Social Dimensions of Individual Differences in Propensity Toward Aggression. Eur J Pers 1996;10(2):133-55. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0984(199606)10:2<133::AID-PER252>3.0.CO;2-E [DOI:10.1002/(SICI)1099-0984(199606)10:23.0.CO;2-E]
7. Bettencourt BA, Talley A, Benjamin AJ, Valentine J. Personality and aggressive behavior under provoking and neutral conditions: a meta-analytic review. Psychol Bull. 2006;132(5):751-77. [DOI:10.1037/0033-2909.132.5.751] [PMID]
8. Krieger FV, Stringaris A. Bipolar disorder and disruptive mood dysregulation in children and adolescents: assessment, diagnosis and treatment. Evid Based Ment Health. 2013;16(4):93-4. [DOI:10.1136/eb-2013-101400] [PMID]
9. Tourian L, LeBoeuf A, Breton JJ, Cohen D, Gignac M, Labelle R, et al. Treatment Options for the Cardinal Symptoms of Disruptive Mood Dysregulation Disorder. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015;24(1):41-54. [PMID] [PMCID]
10. Dickstein DP, Towbin KE, Van Der Veen JW, Rich BA, Brotman MA, Knopf L, et al. Randomized double-blind placebo-controlled trial of lithium in youths with severe mood dysregulation. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2009;19(1):61-73. [DOI:10.1089/cap.2008.044] [PMID] [PMCID]
11. Krieger FV, Pheula GF, Coelho R, Zeni T, Tramontina S, Zeni CP, et al. An open-label trial of risperidone in children and adolescents with severe mood dysregulation. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2011;21(3):237-43. [DOI:10.1089/cap.2010.0123] [PMID]
12. Copeland WE, Angold A, Costello EJ, Egger H. Prevalence, comorbidity, and correlates of DSM-5 proposed disruptive mood dysregulation disorder. Am J Psychiatry. 2013;170(2):173-9. [DOI:10.1176/appi.ajp.2012.12010132] [PMID] [PMCID]
13. Stoddard J, Sharif-Askary B, Harkins EA, Frank HR, Brotman MA, Penton-Voak IS, et al. An Open Pilot Study of Training Hostile Interpretation Bias to Treat Disruptive Mood Dysregulation Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016;26(1):49-57. [DOI:10.1089/cap.2015.0100] [PMID] [PMCID]
14. Garnefski N, Kraaij V. Cognitive emotion regulation questionnaire – development of a short 18-item version (CERQ-short). Pers Individ Differ. 2006;41(6):1045-53. [DOI:10.1016/j.paid.2006.04.010]
15. Berking M, Orth U, Wupperman P, Meier LL, Caspar F. Prospective effects of emotion-regulation skills on emotional adjustment. J Couns Psychol. 2008;55(4):485-94. [DOI:10.1037/a0013589] [PMID]
16. Yoo SH, Matsumoto D, LeRoux JA. The influence of emotion recognition and emotion regulation on intercultural adjustment. Int J Intercult Relat. 2006;30(3):345-63. [DOI:10.1016/j.ijintrel.2005.08.006]
17. Croft DR, Trapp J, Kernstine K, Kirchner P, Mullan B, Galvin J, et al. FDG-PET imaging and the diagnosis of non-small cell lung cancer in a region of high histoplasmosis prevalence. Lung Cancer. 2002;36(3):297-301. [DOI:10.1016/S0169-5002(02)00023-5]
18. Leahy R. Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner's Guide. New York: Guilford Press; 2003.
19. Whitfield GW. Validating School Social Work: An Evaluation of a Cognitive-Behavioral Approach to Reduce School Violence. Res Soc Work Pract. 2016;9(4):399-426. [DOI:10.1177/104973159900900402]
20. Gratz KL, Gunderson JG. Preliminary data on an acceptance-based emotion regulation group intervention for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. Behav Ther. 2006;37(1):25-35. [DOI:10.1016/j.beth.2005.03.002] [PMID]
21. Mulraney M, Melvin G, Tonge B. Brief report: can irritability act as a marker of psychopathology? J Adolesc. 2014;37(4):419-23. [DOI:10.1016/j.adolescence.2014.03.005] [PMID]
22. Mulraney MA, Melvin GA, Tonge BJ. Psychometric properties of the affective reactivity index in Australian adults and adolescents. Psychol Assess. 2014;26(1):148-55. [DOI:10.1037/a0034891] [PMID]
23. Abolghasemi A, Narimani M. Psychological Tests. 1st ed. Ardabil: Baghe Rezvan Publishers; 2006.
24. Klemanski DH, Curtiss J, McLaughlin KA, Nolen-Hoeksema S. Emotion Regulation and the Transdiagnostic Role of Repetitive Negative Thinking in Adolescents with Social Anxiety and Depression. Cognit Ther Res. 2017;41(2):206-19. [DOI:10.1007/s10608-016-9817-6] [PMID] [PMCID]
25. Burch JM. The role of emotion regulation in the cognitive behavioral treatment of youth anxiety and depression. Teaneck, New Jersey: Fairleigh Dickinson University; 2017.
26. Schneider RL, Arch JJ, Landy LN, Hankin BL. The Longitudinal Effect of Emotion Regulation Strategies on Anxiety Levels in Children and Adolescents. J Clin Child Adolesc Psychol. 2016:1-14. [DOI:10.1080/15374416.2016.1157757] [PMID]
27. Garnefski N, Kraaij V. Specificity of relations between adolescents' cognitive emotion regulation strategies and symptoms of depression and anxiety. Cogn Emot. 2016:1-8. [PMID]
28. Mennin DS, Fresco DM, Ritter M, Heimberg RG. An Open Trial of Emotion Regulation Therapy for Generalized Anxiety Disorder and Cooccurring Depression. Depress Anxiety. 2015;32(8):614-23. [DOI:10.1002/da.22377] [PMID] [PMCID]
29. Momeni F. Effectiveness of Emotion Regulation Training on Depression, Anxiety, and Emotional Dysregulation in Female University Students Living in Dormitories. J Res Behav Sci. 2016;14(1):64-71.
30. Sajjadi M, Askarizadeh G. Role of Mindfulness and Cognitive Emotion Regulation Strategies on Predicting the Psychological Symptoms of Medical Students. Sci J Educ Strat Med Sci. 2015;8(5):301-8.
31. Salehi A, Baghban I, Bahrami F, Ahmadi SA. The effect of emotion regulation training based on dialectical behavior therapy and gross process model on symptoms of emotional problems. Zahedan J Res Med Sci. 2012;14(2):49-55.
32. MacLeod C, Mathews A. Cognitive bias modification approaches to anxiety. Annu Rev Clin Psychol. 2012;8:189-217. [DOI:10.1146/annurev-clinpsy-032511-143052] [PMID]
33. Arias AJ, Gelernter J, Chan G, Weiss RD, Brady KT, Farrer L, et al. Correlates of co-occurring ADHD in drug-dependent subjects: prevalence and features of substance dependence and psychiatric disorders. Addict Behav. 2008;33(9):1199-207. [DOI:10.1016/j.addbeh.2008.05.003] [PMID] [PMCID]
34. Yaryari F, Moradi A, Yahya Zadeh S. The Relationship between emotional intelligence and Locus of control with psychological well – being among students at Mazandaran University. Q J Psychol Stud. 2007;3(1):21-40.
35. Amstadter A. Emotion regulation and anxiety disorders. J Anxiety Disord. 2008;22(2):211-21. [DOI:10.1016/j.janxdis.2007.02.004] [PMID] [PMCID]
36. Hayes AM, Feldman G. Clarifying the Construct of Mindfulness in the Context of Emotion Regulation and the Process of Change in Therapy. Clin Psychol Sci Pract. 2006;11(3):255-62. [DOI:10.1093/clipsy.bph080]
37. Garnefski N, Teerds J, Kraaij V, Legerstee J, van den Kommer T. Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: differences between males and females. Pers Individ Differ 2004;36(2):267-76. [DOI:10.1016/S0191-8869(03)00083-7]
38. Jacobs M, Snow J, Geraci M, Vythilingam M, Blair RJ, Charney DS, et al. Association between level of emotional intelligence and severity of anxiety in generalized social phobia. J Anxiety Disord. 2008;22(8):1487-95. [DOI:10.1016/j.janxdis.2008.03.003] [PMID] [PMCID]XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها