نشریه روان پرستاری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):  

  سردبیر: پروفسور مسعود فلاحی خشکناب، استاد روان پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر فاطمه الحانی، دانشیار آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس

- پروفسور دکتر مسعود بحرینی،استاد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 - دکتر اکبر بیگلریان،دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر یداله جنتی دانشیار روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

- پروفسور محمد رضا خدایی اردکانی، استاد روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- پروفسور اصغر دادخواه استاد روان شناسی بالینی و توانبخشی روانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر محمد ذوالعدل دانشیار روان پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

- دکتر مهدی رهگذر دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر کورش زارع دانشیار روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 - پروفسور نعیمه سید فاطمی، استاد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

- پروفسور فرخنده شریف، استاد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- پروفسور دکتر فرشید شمسایی، استاد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

- دکتر محمدرضا شیخی،دانشیار روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

- دکتر رضا ضیغمی، استادیار روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

- پروفسور  عباس عبادی، استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)
- دکتر فربد فدایی، دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- پروفسور مسعود فلاحی خشکناب، استاد روان پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- پروفسور عیسی محمدی، استاد پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

- پروفسور پروانه محمدخانی، استاد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر جمیله محتشمی دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- دکتر علی نجومی. دانشیار انستیتو پاستور ایران

- پروفسور علی نویدیان، استاد مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

- پروفسور علیرضا نیکبخت نصرآبادی استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتر شهرزاد یکتاطلب، دانشیار  روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- دکتر فریده یغمایی، دانشیار بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه روان پرستاری:
http://ijpn.ir/find-1.41.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب