نشریه روان پرستاری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اهداف نشریه روان پرستاری

  چاپ تاز های تحقیقی در حوزه روان پرستاری

  در اختیار گذاشتن مطالب و یافته های تحقیقی برای اساتید، دانشجویان و همکاران روان پرستار و سایر حرف مرتبط

  توسعه و گسترش روان پرستاری مبتنی بر شواهد

  ارتقای خدمات روان پرستاری در بالین

  ارتقای آموزش روان پرستاری

  ارتقای مدیریت روان پرستاری

  ارتقای خدمات پرستاری توانبخشی روانی

  توسعه و گسترش روابط تیمی و عملکرد بین بخشی در اعضای تیم روانی

  روان پرستاری در حوزه های فوق تخصصی روان پرستاری: (سالمندی، کودکان ونوجوانان، قانونی، اخلاق، حقوق و..)

حوزه مقالات مورد پذیرش

روان پرستاری عمومی، روان پرستاری کودکان و نوجوانان، روان پرستاری سالمندی، پرستاری توانبخشی روانی، پرستاری بهداشت روانی، روان پرستاری اعتیاد، روان پرستاری قانونی، آموزش روان پرستاری، مدیریت روان پرستاری، فوریت های روان پرستاری، روان پزشکی، روان شناسی، مشاوره، مددکاری روانی، کاردرمانی روانی،

نشانی مطلب در وبگاه نشریه روان پرستاری:
http://ijpn.ir/find-1.42.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب