Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Psychiatric Nursing

نشریه روان پرستاریVolume 5, Number 6 (2018-2)


The Relationship between Personality Features and Psychosocial Distress among Nurses of Shafa Hospital in Kerman
بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی با آشفتگی روان شناختی در پرستاران بیمارستان شفاء کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group logo therapy on Life Expectancy and Resilience among Divorced Women
اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر معنادرمانی بر امید به زندگی و تاب آوری زنان مطلقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Emotion Regulation Training on Stress, Anxiety, Depression and Irritability of the Students With Disruptive Mood Dysregulation Disorder
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس، اضطراب، افسردگی و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Unhealthy Eating Behaviors and Attitudes and Negative Repeating Thoughts in Night Shift and Day Shift Nurses
مقایسه رفتارها ونگرش های خوردن ناسالم و افکار تکرار شونده منفی در پرستاران شیفت شب و شیفت روز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the Quality of Life of Patients With Hypertension Based on Resilience and Social Support
پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بالا بر اساس تاب آوری و حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Subjective Well-being Based on Meaning of Life and Mindfulness among Cardiovascular Patients
پیش بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن آگاهی در بین بیماران قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaination and Prediction of Quality of Life and Happiness Based on the Time Span of Students
پیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر اساس چشم‌اندازهای زمانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Marital Satisfaction and Cognitive Flexibility among Married Employees of the Welfare Office
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 5 (2017-12)


Relationship between Spiritual Intelligence and Competences in Providing Spiritual care in Nursing Students.
ارتباط بین هوش معنوی و شایستگی های دانشجویان پرستاری در ارائه مراقبت های معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Family Functioning and Spiritual Health in Women with Breast Cancer, Cancer-Treated and Healthy Women
بررسی عملکرد خانواده و سلامت معنوی در زنان مبتلاء و درمان‌یافته از سرطان پستان با همتایان غیر مبتلاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Some Risk Factors of Recurrent Relapses Interval Duration in Patients with Schizoaffective Disorder
بررسی عوامل خطر طول زمان تا عودهای مکرربیماران دچاراختلال اسکیزو افکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Effect of Metacognitive Group Therapy on Anxiety among Caregivers of Hospitalized Patients with Schizophrenia
بررسی تأثیر فراشناخت درمانی گروهی بر اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Sleep Quality, Social Support and Fatigue on Daily Life Self-Efficacy in People with Spinal Cord Injury
نقش کیفیت خواب، حمایت اجتماعی و خستگی در خودکارامدی زندگی روزمره افراد دارای ضایعه نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Sexual Dysfunction Based on Sexual Self-Esteem and Intimacy with Spouse among Female College Students with and without Sexual Dysfunction Disorder
پیش‌بینی اختلال کارکرد جنسی براساس عزت نفس جنسی و صمیمیت با همسر در دانشجویان زن با و بدون اختلال کارکرد جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Aerobic Exercises in Reducing Loneliness and Promoting Happiness in Elderly
اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس تنهایی و ارتقاء سطح شادکامی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teaching Self-determination Skills on Optimistic Explanatory Style and Academic Identity of Primary Male Students with Learning Disabilities
تأثیر آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بر سبک تبیینی خوش‌بینانه و هویت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدائی با ناتوانی‌های یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2017-10)


Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy and Drug Therapy on Treatment of Patients with Major Depressive Disorder
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش، تعهد و دارودرمانی بر بهبود بیماران مبتلا به افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Nurses' Perception of Patient Safety in Psychiatric Wards: A Qualitative Study
تبیین ادراک پرستاران از ایمنی بیمار در بخش‌های روان‌پزشکی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Effects of Perception of God on Hemodialysis Patients in Qazvin during Year 2016
بررسی ابعاد ادراک از خداوند در بیماران همودیالیزی شهر قزوین در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Distress and Medication Adherence of Coronary Heart Patients
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی بیماران کرونر قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Follow up of the Impact of Family-Centered Psychoeducation Based on Atkinson and Coia's Model on the Relapse and Severity of Symptoms in Schizophrenia
پیگیری روند تأثیر آموزش روانی خانواده محور برمبنای الگوی آتکینسون و کویا بر عود و شدت علائم اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Sense of Competence of Mothers of Children with Hyperactivity Disorder
تأثیر آموزش بر احساس شایستگی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Brain/Behavioral Systems, Cognitive Emotion Regulation and Cognitive Failures in Patients with Schizophrenia Disorder, Major Depression Disorder and Normal Individuals
مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری، تنظیم شناختی هیجان و نارسایی‌های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Capital and Organizational Citizenship Behavior with Nurses' General Health in Governmental Hospitals of West Mazandaran
ارتباط سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت عمومی پرستاران در بیمارستان‌های دولتی غرب مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-8)


Comparison of Mental Health of Freshmen and Senior Students of Operating Room and Anesthesia Majors
بررسی مقایسه‌ای سلامت روان در دانشجویان سال اول و آخر رشته‌های اتاق عمل و هوشبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive-Existential Therapy on Cognitive Distortions in Women with HIV: A Single-Subject Study
تأثیر شناخت درمانی هستی‌نگر بر تحریفات شناختی زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی: مطالعه مورد منفرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Personal Intelligence and Body Intelligence Training on the Symptoms of Social Anxiety in Cosmetic Surgery Applicants
مقایسه تأثیر هوش شخصی و هوش بدنی بدنی بر علایم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Self-management on Coping Strategies in Patients after Angioplasty
تأثیر اجرای برنامه خودمدیریتی بر بکارگیری راهبردهای مقابله‌ای در بیماران پس از عمل آنژیوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Benson Relaxation Method on Reduction of Stress and Increase of the Number and Motility of Sperms among Infertile Males
اثربخشی روش آرام سازی بنسون بر کاهش استرس، افزایش تعداد و تحرک اسپرم در مردان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Death Anxiety of Elderly Based on Mindfulness and Irrational Beliefs
پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس ذهن آگاهی و باورهای غیرمنطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Caregiver Burden, and Depression, Anxiety and Stress in Family Caregivers of Cancer Patients Referred to Imam Reza Hospital in Bojnurd City
رابطه فشار مراقبتی، استرس، اضطراب و افسردگی در مراقبت کنندگان بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mindfulness on Marital Satisfaction: Emotional Intelligence as a Mediation
تأثیر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی: با میانجیگری هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-7)


Comparison of the Efficacy of Risperidone and Aripiprazole in Combination with Sodium Valproate in Patients with Acute Manic or Mixed Episodes
مقایسه اثر درمانی ریسپریدون و آرپیپرازول در ترکیب با والپروات سدیم در بیماران مانیای حاد یا مختلط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Psychological Capital and Perceived Organizational Support with Work Engagement among Nurses
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک ‌شده با اشتیاق شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Burden on Family Caregivers of Patients with Mental Disorders Hospitalized in Shahid Rajai Hospital in Yasuj, 2016
بررسی میزان فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی بستری در بیمارستان شهید رجایی شهر یاسوج در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Resilience and Quality of Life of Mothers with Delinquent Children and Mothers with Healthy Children
مقایسه تاب آوری و کیفیت زندگی مادران کودکان بزهکار و مادران دارای کودکان سالم شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Concept of Self-esteem in Patients with Chronic Conditions Based on the Family-Centered Empowerment Model: A Directed Content Analysis
تبیین مفهوم عزت نفس بیماران مزمن مبتنی بر الگوی توانمند سازی خانواده محور: آنالیز محتوای هدایت شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Dyadic Adjustment and Infertility-Related Stress: The Mediated Role of Self-compassion and Self-judgment
رابطه سازگاری زناشویی و استرس مرتبط با ناباروری: نقش میانجی گری شفقت خود و خودقضاوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Personality Traits, Early Maladaptive Patterns, Optimism and Pessimism with Justification of Infidelity in Married Couples
ارتباط ویژگی‌های‌شخصیتی، الگوهای ناسازگار اولیه، خوش‌بینی و بدبینی با توجیه خیانت‌زناشویی درافراد متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Self-Efficacy, Dimensions and Related Factors among Nursing Students
خودکارآمدی عملکرد بالینی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-5)


The Impact of Cognitive Behavioral Stress Management on Job Stress and Coping Strategies in Psychiatric Nursing
تأثیر مدیریت تنش به شیوه شناختی رفتاری بر استرس شغلی و روش‌های سازگاری روان پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Reality Therapy Based on Choice Theory on Quality of Life in People with Aggression
اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Support and General Health in Family Caregivers of Patients with Mental Illnesses
بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی وسلامت عمومی درمراقبین خانوادگی بیماران روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Group Counseling by Using Gestalt Techniques on Morale and Loneliness of Older Adults Living in Nursing Homes
مشاوره گروهی با استفاده از تکنیک‌های گشتالتی بر روحیه و احساس تنهایی سالمندان ساکن آسایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Collaborative Care Model on Social Support and General Self-Efficacy of the Elderly
بررسی تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر حمایت اجتماعی و خودکارآمدی عمومی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Trauma-Focused Behavioral Method on Post-Traumatic Growth among Abused Children
اثربخشی روش شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر رشد پس از سانحه در کودکان آزاردیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment on Cognitive Emotion Regulation and Alexithymia of Patients with Type 2 Diabetes
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Parenting Styles of Females Working in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences and Related Variables during Year 2014
بررسی سبکهای فرزندپروری زنان شاغل در بیمارستان و برخی متغیرهای مرتبط در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 6 (2017-3)


A Study on the Efficacy of Gottman Marital Therapy as a Group Method in Reduction of Marital Burnout
بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Cognitive Regulation Strategies of Emotion, Psychological Hardiness and Optimism in the Prediction of Death Anxiety of Women in their Third Trimester of Pregnancy
نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانشناختی و خوش‌بینی در پیش‌بینی اضطراب مرگ زنان در سه‌ماهه سوم بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uncivil Behaviors in Nursing Workplace: A Qualitative Study
رفتارهای نامحترمانه در محیط کار پرستاران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Schemas in People with Human Immunodeficiency Virus and Normal People
مقایسه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و طرحواره‌های هیجانی در افراد مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV) و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Factors of Patients' Anxiety before Endoscopy
عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Transactional Relationship between Marital Satisfaction and Depression in Couples Referred to the Counseling Center of Islamic Azad University of Karaj
بررسی رابطه دوسویه میان رضایت‌زناشویی و نشانگان افسردگی در زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing Stress, Anxiety and Depression in Married Females Experiencing Infidelity (Emotional- Sexual)
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی (عاطفی، جنسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Teaching Communication Skills with a Religious Approach on Social Adjustment in Female Students
تأثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 5 (2017-1)


Structural Model of the Relationship between Bullying in Hospital Environments and Negative effect and Psychosomatic Complaints among female Nurses
الگوی ساختاری رابطه قلدری در بیمارستان با عاطفه منفی و شکایات روان‌تنی در پرستاران زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Depression, Anxiety and Stress Based on Spiritual Components in Patients on Hemodialysis
پیش بینی میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران همودیالیز بر اساس مؤلفه‌های معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Stressors and Coping Strategies Employed by Retired Elderly
بررسی ارتباط بین عوامل استرس زا و راهبردهای مقابله‌ای به کار گرفته شده در سالمندان بازنشسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Motivational Interviewing on Depression of Patients with Multiple Sclerosis Disease
بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Group Logo Therapy on Coping Strategies with Stress and Adjustment to Illness in Leukemia Patients
اثر بخشی معنادرمانی گروهی بر راهبردهای مقابله با استرس و سازگاری با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Successful Aging and Spiritual Health of the Elderly
ارتباط بین سالمندی موفق و سلامت معنوی سالمندان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Mind Reading Skills Training Program and Study of its Effectivness on Empathy and Systematic Quotient of High Functional Autistic Children (HFA)
طراحی برنامه مهارت‌های ذهن خوانی و بررسی اثربخشی آن بر بهره همدلی و بهره نظام مندی کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Perceived Stress, Resilience and Quality of Life in Nurses
تأثیر کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب آوری و کیفیت زندگی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2017-2)


Secularism and Spirituality Constructs in Explanation of Public Health in Nursing and Midwifery Students
نقش دنیاخواهی و سازه‌های معنویت در تبیین سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Predisposing Factors of Paternal Postpartum Depression
بررسی عوامل مستعدکننده افسردگی پس از زایمان در پدران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Assessment of Psychometric Properties of the Addiction to Mobile Questionnaire Based on Social Networks
طراحی و روانسنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Depression through Cognitive Emotion Regulation and Resilience among Infertile Females
پیش بینی افسردگی زنان نابارور از طریق تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mood and Behavioral Problems in School-Aged Preterm Children
مشکلات خلقی-رفتاری کودکان زودرس در سنین مدرسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotional Intelligence and Academic Motivation and Determination of Their Predictive Factors Among a Sample of Medical Students
بررسی ارتباط هوش هیجانی با انگیرش تحصیلی و تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده آنها در نمونه‌ای از دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retrospective and Prospective Memory in Women with Breast Cancer as Well as Breast Cancer Survivors with History of Chemotherapy Compared with Healthy Counterparts
مقایسه عملکرد حافظه گذشته‌نگر و آینده‌نگر در زنان مبتلاء و بقاءیافته از سرطان پستان دارای سابقه شیمی‌درمانی و همتایان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Computer Games on Mental Health of Students
بازی‌های رایانه‌ای و اثرات آن بر سلامت روانی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-9)


Life of Women after Divorce
تجربه زندگی زنان پس از طلاق: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Educative Story Books and Face-to-Face Education on Anxiety of Hospitalized Children
بررسی مقایسه‌ای تأثیر کتاب داستان آموزشی و آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of the Amount of Worrying Based on Meta-Cognitive Beliefs and Rumination in Students
پیش‌بینی میزان نگرانی بر اساس نشخوار فکری و باورهای فراشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Perceived Misbehavior by Urban and Rural Elderlies
مقایسه سوء رفتار درک شده نسبت به سالمندان شهری و روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alexithymia and Diabetes Control Indices in Adults with Type 2 Diabetes
الکسیتایمیا و شاخص‌های کنترل دیابت در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Job Stressors and Coping Strategies From Critical Nurses’ Perspective
ارتباط عوامل استرس زای شغلی و راهبردهای مقابله‌ای از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Performance of Relationship Enhancement Program (REP) on Reducing Burnout in Couples
بررسی کارآیی برنامه غنی سازی ارتباط برکاهش فرسودگی زناشویی زوج ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mindfulness Program on the Perceived Stress of Family Caregivers of Elderlies with Alzheimer’s Disease
تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر استرس درک شده مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2016-8)


A comparison of aggression, sensation seeking and positive and negative affection between people with Traumatic Brain Injury (TBI) and healthy people
مقایسه پرخاشگری، هیجان خواهی، عاطفه مثبت و منفی در افراد دچار ضربه مغزی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nursing Consultation on Anxietyand Satisfcation of patient's Family in Cardiac Surgical Intensive Care Unit
بررسی تأثیر مشاوره پرستاری براضطراب ورضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of peer-led education on anxiety of the family caregivers of patients undergoing coronary artery bypass surgery (CABG) in Shahid Chamran center Isfahan University of Medical Sciences
تاثیر آموزش همتا محور بر میزان اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Cognitive Emotion Regulation and Positive and Negative Affect in Resiliency of Women with Breast Cancer
نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت و منفی در پیش بینی تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the mental health of Nursing
بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Married Students' Attitude to Marriage: A Qualitative Study
نگرش دانشجویان متاهل به ازدواج: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assesment of the Effect of Poetry Therapy on the Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in Myocardial Infarction Patient.
بررسی تاثیر شعر خوانی بر استرس پس از سانحه در بیماران سکته ی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Perceived Social Support and Psychological Well-being between Pregnant Women with Surrogacy, Assisted Reproductive Technology (ART) and Natural Fertility
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانشناختی زنان باردار به روش رحم جایگزین، تحت درمان با روش های کمک باروری و طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-4)


The study of the consultation effect on depression and anxiety after legal abortion
بررسی تأثیر مشاوره بر افسردگی و اضطراب بعد از سقط قانونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Problem-Solving Skill Application on Social Adaptation in Post-Hysterectomy Women Adaptation
تأثیر بکارگیری مهارت حل مسئله بر سازگاری اجتماعی در زنان بعد از هیسترکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Well-being & Religious Attitudes with Life Satisfaction in Elderly Cancer Patients
ارتباط بین سلامت معنوی و نگرش مذهبی با رضایت از زندگی در سالمندان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of assertiveness training on first-grade schoolgirls' self-esteem in Tehran
تأثیرآموزش مهارت ابراز وجود بر عزت نفس دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Body image dissatisfaction among students of Qazvin University of Medical Sciences
پیش بینی کننده های نارضایتی از تصویر ذهنی از بدن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Cognitive Therapy on Self-Esteem of High School Female Students
اثربخشی درمان شناختی به شیوه گروهی بر میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Anxiety in Children with Thalassemia
تأثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب نوجوانان مبتلا به تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Audio-Visual Distraction on Anxiety and Satisfaction in Patient Undergoing Bronchoscopy of Imam Ali (AS) Hospital in Zahedan
تأثیر انحراف فکر سمعی-بصری بر اضطراب و رضایتمندی بیماران تحت برونکوسکوپی بیمارستان امام علی (ع) زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2016-1)


The effect of cognitive behavioral therapy on happiness and mental health in patients with type II diabetes
تأثیر درمان شناختی رفتاری بر شادکامی و سلامت روان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Systemic Sex Therapy on Sexual Desire Improvement in Women With Hypoactive Sexual Desire Disorder(HSDD)
بررسی اثر بخشی درمان سیستمی اختلالات جنسی بر بهبود تمایل جنسی زنان مبتلا به اختلال کم میلی جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Multifactorial Intervention on the Incidence of Delirium in Cardiac Surgery Unit
بررسی تأثیر مداخله چند عاملی بر بروز دلیریوم در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of positive thinking skills training on nurse’s job burnout
تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر فرسودگی شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Emotional Intelligence (EI) Training on Nurses' Resiliency in Department of Psychiatry
تأثیرآموزش مهارتهای هوش هیجانی بر تاب آوری پرستاران بخش های روان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between the early Maladaptive Schemes and Extra Marital Relationship among Married People
بررسی ارتباط طرحواره های اولیه ناسازگار با توجیه روابط فرا زناشویی در میان افراد متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Emotional Intelligence Items Training on Increasing Emotional Intelligence in Hemodialysis Patients
بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Socio familial support with satisfaction of body image in patients with burn.
ارتباط بین حمایت اجتماعی خانواده و رضایت از تصویر ذهنی در بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-10)


The Relationship between Individual Characteristics and Mental Health with the amount of Hypnotic Susceptibility in Women with Multiple
بررسی ارتباط بین مشخصات فردی و سطح سلامت روان با میزان هیپنوتیزم پذیری زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Perceived Vulnerability on Student’s Coping Strategies in Stressful Situations: An Appraisal of Health Belief Model
تأثیر آسیب پذیری ادراک شده بر راهبردهای مقابله ای دانشجویان در موقعیتهای استرس زا: ارزیابی مدل باور سلامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between sleep quality and quality of life in older adults
رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on Couple Burnout and Divorce Tendency in Married Women
اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) on negative emotional representations in people with post- traumatic stress disorder
تأثیر روش حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر بازنمایی‌های عاطفی منفی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Moral Distress and Related Factors in Clinical Nurses of Shahroud City
بررسی شدت و فراوانی تنش اخلاقی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بالینی شهرستان شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Social and Familial Problems Between Patients and their Families Refer to Iranian Epilepsy Association
بررسی مشکلات اجتماعی و خانوادگی افراد مصروع مراجعه کننده به انجمن صرع از دیدگاه بیماران و خانواده آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) for screening postpartum depression in Iran
اعتبار سنجی ایرانی آزمون افسردگی پس از زایمان ادینبرگ برای غربالگری افسردگی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-7)


A Comparison of Postpartum Depression between Fathers and Mothers in Saqqez
مقایسه افسردگی پس از زایمان در پدران و مادران سقزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Trust and Prosocial Tendencies
رابطه بین اعتماد اجتماعی و گرایش های مطلوب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Strategies to deal with Stress in Mothers of Children with Type I Diabetes
استرس ادراک شده و شیوه‌های مقابله با آن در مادران دارای فرزند مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of paroxetine versus Fluvoxamine in Trichotillomania Management
مقایسه اثر درمانی فلووکسامین و پاروکستین در درمان بیماران مبتلا به تریکوتیلومانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Catastrophizing,Pain-related Anxiety and Coping Strategies in Cancer Patients
رابطه بین فاجعه سازی ، اضطراب درد و راهبردهای مقابله ای دربیماران سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Quality ofSleep and Anxiety in Patients with Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the Body Mass Index in Women Afflicted with Obesity
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Occupational Stress among Female Nurses and Female Members of the Medical Group in Chosen Training Hospitals in Isfahan
مقایسه میزان استرس شغلی زنان پرستار و زنان عضو گروه پزشکی در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-5)


Relationship between psychosocial care and attitude toward disease in adolescence with epilepsy
ارتباط مراقبت روانی- اجتماعی و نگرش نسبت به بیماری در نوجوانان مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between optimism with prenatal coping strategies
رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marital Conflicts؛ The Role Of Defense Styles And Emotional Schemas
تعارض های زناشویی؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره‌های هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of Dentistry students’ spiritual intelligence to general health
بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of cognitive therapy on depression in epileptic patients
تاثیر شناخت درمانی بر علائم افسردگی در مبتلایان به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediatory roles of catastrophizing pain in explaining the relationship between chronic pain and disability
نقش واسطه ای فاجعه آمیز کردن درد در رابطه بین شدت درد و ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early maladaptive schemas and psychological health among Womens seeking cosmetic surgery
طرح واره های ناسازگار اولیه و سلامت عمومی در زنان متقاضی جراحی زیبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between religious orientation and spiritual health with emotional adjustment of the hospitalized adolescents
ارتباط سلامت معنوی و جهت گیری مذهبی با سازگاری عاطفی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2015-2)


The effect of eye movement with desensitization and reprocessing on anxiety induced by dressing pain in burn patients
تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب درد پانسمان بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of anger management training based on Health Promotion Model on soldiers engaged in risky behavior
تاثیر آموزش مدیریت خشم، مبتنی بر مدل پندر بر رفتار پر خطر درگیری در سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of relationship between characteristics of psychiatric patients escaping from Razi Psychiatric Hospital
ارتباط مشخصات بیماران روانی با فرار آنان از مرکز روان‌پزشکی رازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between premenstrual syndrome disorder, stress and quality of life in female students
رابطه فشار روانی و سندرم پیش از قاعدگی با کیفیت زندگی در دختران دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between social support and death anxiety in hemodialysis patients
حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of psychological interventions on mental status of female students
تأثیر مداخلات روان شناختی بر سلامت روان دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between dietary patterns, body image, and anxiety in adolescents’ male students
رابطه بین الگوهای غذایی با تصویر بدنی و اضطراب در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Cacao on occupational burnout
بررسی اثر مصرف خوراکی پودر کاکائو بر فرسودگی شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-11)


Relationship between personality characteristics with self- care behavior and consequences of treatment in patients with Diabetes
رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رفتارهای خودمراقبتی و پیامد درمان در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of agriculture activity on quality of life in chronic schizophrenic patients
تاثیر فعالیت کشاورزی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of group motivational interviewing on quality of life of patients with colorectal cancer and permanent ostomy
تاثیر "مصاحبه انگیزشی گروهی" بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing and Psychometric Properties Check List of Clinical Competency in Mental Health Nursing Students
طراحی و روان سنجی فهرست وارسی شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری بهداشت روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Prevalence of Depression and its association with Demographic variables in Employees
بررسی افسردگی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت‏ شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotional intelligence and critical thinking dispositions in nurses Based on demographic characteristic
هوش هیجانی و گرایش به تفکر انتقادی در پرستاران بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of early maladaptive schema and intimacy in married infidelity and non-infidelity men
طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متاهل پیمان شکن و غیر پیمان شکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between transition difficulty to parenthood and marital satisfaction and its comparison in women with first and second child.
همبستگی بین سختی گذر به والد شدن و رضایت زناشویی و مقایسه آن در زنان با اولین و دومین فرزند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-7)


The role of family of origin in differentiation of self and marital conflicts
نقش خانواده ‌اصلی در تمایز خود و تعارضات ‌زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of anxiety and depression in patients undergoing coronary artery bypass surgery
پیش بینی کننده های اضطراب و افسردگی بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در هنگام ترخیص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of working life of teachers of students with exceptional school
کیفیت زندگی کاری معلمان شاغل در مدارس استثنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of parents towards children's mental disorder
نگرش والدین نسبت به اختلال روانی فرزند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship self-efficacy with perception of prognosis among cancer patients
ارتباط خودکارآمدی با درک پیش‌آگهی بیماری در مبتلایان به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Coping styles and Self-efficacy in Nurses Job Stress in Hospital
نقش سبک‌های مقابلهای و خودکارآمدی دراسترس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence obsessive- compulsive disorder in students in Khoy University in 2013
بررسی شیوع اختلال وسواسی- جبری دانشجویان دانشگاه های شهرستان خوی 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between suicidal ideations and psychosocial characteristics in depressed patients
بررسی ارتباط افکار خودکشی با ویژگی های روانی – اجتماعی در بیماران افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-5)


The relationship between mental health and quality of life in patients with asthma
تعیین ارتباط بین سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of problem solving training on depression in nursing students
بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسأله بر میزان افسردگی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between attachment style and nurses interpersonal relationship
ارتباط سبک دلبستگی با روابط بین فردی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Workplace violence against nurses from the viewpoint of patients
خشونت محل کار علیه پرستاران از دیدگاه بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sex Education on Sexual Intimacy of Married Women
تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of Illness Related Worries Questionnaire (IRWQ) in heart failure patients
بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه نگرانی‌های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Stress in Cancer Patients: Factorial Validity of the Perceived Stress Scale in Iran
سنجش استرس در بیماران سرطانی: روایی عاملی مقیاس استرس ادراک شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The compare maladaptive cognitive schemas and irrational beliefs and communicational skills between orphan adolescences and non-orphan adolescences
مقایسه طرح واره‏ های شناختی ناسازگار، باورهای غیر منطقی و مهارت‏های ارتباطی در نوجوانان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2014-2)


The effectiveness assertiveness skills training on students' mental health-related factors
اثربخشی آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی بر فاکتورهای مرتبط با بهداشت روانی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between family processes and self-esteem in depressed patients
بررسی همبستگی بین فرآیندهای خانواده و عزت نفس بیماران افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect ofhope therapy on quality of life in multiple sclerosis patients
تاثیر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Survey of levels of anxiety and depression in parents of children with chronic illness
بررسی سطح اضطراب و افسردگی در والدین کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between (D) type of personality, and perceived stress with health behaviors in women with breast cancer
رابطه‌ تیپ شخصیتی (D)و استرس ادراک ‌شده با رفتارهای بهداشتی در زنان مبتلا به بیماری سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of the Group Reminiscence on Cognitive Status of Mild Cognitive Impaired Elders
بررسی تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر افسردگی نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of supportive nursing care in reducing anxiety of patients receiving electroconvulsive therapy
تأثیر مراقبت‌های حمایتی پرستاران بر کاهش اضطراب بیماران دریافت کننده الکتروشوک درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of the Group Reminiscence on Cognitive Status of Mild Cognitive Impaired Elders
بررسی تأثیر خاطره گویی گروهی بر توانایی های شناختی سالمندان دچار نارسایی شناختی خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-12)


The relationship between caregiver burden with coping strategies in Family caregivers of cancer patients
ارتباط فشار مراقبتی با روش های مقابله ای مراقبین خانوادگی بیماران سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stressors and coping strategies of psychiatric nurses iin psychatric wards
عوامل تنش زا و روش های سازگاری در پرستاران بخش های روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of spiritual care based on GHALBE SALIM model on spiritual experience in patients with coronary artery disease
تأثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر تجربه معنوی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Psychological Capital through Components of Spirituality among Nurses
پیش‌بینی سرمایه روان‌شناختی از طریق مولفه‌های معنویت در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between personality characteristics and Nursing occupational stress
رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychiatric status in couples attending training courses before marriage
وضعیت روانی زوج های مراجعه کننده به کلاسهای آموزشی پیش از ازدواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Spiritual Care on Spiritual Health of hospitalized Amphetamin Dependents
تأثیر مراقبت معنوی بر سلامت معنوی وابستگان به آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Psychosocial problems with perception of social support families with addicted member admitted
ارتباط مشکلات روانی- اجتماعی با درک از حمایت اجتماعی در خانواده های معتادین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-9)


Prevalence of body dysmorphia and psychological disorders relatives in cosmetic rhinoplasty volunteer
بررسی فراوانی اختلال بدریختی بدن و اختلالات روانی توام با آن در داوطلبان جراحی زیبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of individual dialectical behavior therapy skills training on major depression
اثربخشی آموزش فردی مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیک در بهبود علایم افسردگی و افکار خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospital anxiety and depression in patients with coronary artery disease
اضطراب و افسردگی بیمارستانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coping to retirement: A review article
سازگاری با بازنشستگی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of reminiscence therapy on the self-esteem among residents of a nursing home in Uromie
تأثیر خاطره گویی بر عزت نفس سالمندان ساکن در خانه های سالمندان ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Symptomology of patients with obsessive compulsive disorders when referring to clinical centers in Tehran
بررسی علایم اختلال وسواس فکری- عملی در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of emotional catharsis by writing on depression in multiple sclerosis patients
تأثیر تخلیه هیجانی با نوشتن بر افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of orientation tour with angiography procedure on anxiety and satisfaction of patients undergoing coronary angiography
بررسی تاثیر تور آشناسازی با رویه آنژیوگرافی براضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-4)


The effect of peer-led education on depression of multiple sclerosis patients
بررسی تأثیر آموزش همتا محور بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of poetry therapy on depression in elderly residents of a nursing home in Arak - Iran
تأثیر شعردرمانی گروهی بر افسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Well-being and religious coping strategies among hemodialysis patients
سلامت معنوی و راهبردهای مقابله‌ی مذهبی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the psychometric properties of marital attitude scale
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به ازدواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-esteem and depression in nursing students of a selected medical university in Tehran
بررسی ارتباط عزت نفس با افسردگی در دانشجویان پرستاری یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Problem solving skill and ecstasy usage among adolescents
ارتباط مهارت حل مسئله با مصرف قرص اکستاسی در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Attachment situation of kindergarten and non kindergarten preschools in Tabriz -2011
مقایسه وضعیت دلبستگی به والدین کودکان مهدکودکی و غیرمهدکودکی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eye movement desensitization and reprocessing on anxiety in patients with myocardial infarction
تأثیر حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles